End-to-End verificerbart online valgsystem bygget på fremtrædende, videnskabeligt underbyggede kryptoalgoritmer, der giver fuld dokumentation, gennemsigtighed og mulighed for revision både før, under og efter valgprocessen. Velegnet til at gennemføre sikre og pålidelige nationale, lokale og private valg. 

Assembly Voting X

Integritet

Integritet og kontrolmuligheder i alle dele af valgprocessen er en grundsten i en demokratisk valghandling. Assembly Voting X sikrer fuld integritet gennem individuelle og universelle verifikationsmuligheder til bl.a. stemmeberettigede, valgtilforordnede, uafhængige revisorer, observatører, m.fl.

Sikkerhed

Systemet er bygget til at sikre anonymitet og stemme-hemmelighed ”by design”. End-to-End kryptering i valg-processen og mixing-processer ved resultatopgørelsen sikrer vælgernes fulde anonymitet og stemmehemmelighed

gennem hele valgprocessen.

Dokumenteret

Systemets komponenter bygger på matematisk beviste algoritmer og teknologier. De anvendte teknologier er endvidere tilgængelige for revision via open source-software. Derved sikres det, at alle dele i valgsystemet er fuldt dokumenteret og tilgængeligt for forskere, uafhængige revisorer og øvrige interessenter.

Det digitale valglokale
Interesseret i en demonstration af Assembly Voting X?
Serviceløsninger

Assembly Voting X kan erhverves til enkeltstående events som en Full Service Løsning

Sådan virker Assembly Voting X

Configurations

Deltagelsesmedier

 • Pc og computere

 • Tablets

 • Smartphone

 • Brevstemmer (for hybridvalg)

Valgprincipper

 • Påkrævet antal stemmer

 • Maksimalt antal stemmer 

 • Vægtede stemmer

 • Overskrivning af stemmer

 • Ranking

 • Tekststemmme

Typer af valg

 • Kandidatvalg

 • Kandiat- og listevalg

 • Folkeafsteminger

 • Regional og konstitutionsvalg

 • Samtidige afstemninger

Stemmeadgang

 • NemID/Digital signatur

 • Distribution via e-boks og medlemsfora

 • Valgkoder (minimum 2)

Hotline service

 • Phone and e-mail

End-to-End verificerbart valgsystem

Assembly Voting X er designet til at gennemføre troværdige valgafhandlinger ved at sørge for en fuldt dokumenteret, sikker og verificerbar løsning fra start til slut, og uden at gå på kompromis med en let tilgængelig brugerflade for administratorer, stemmeberettigede, valgtilforordnede, observatører og andre interessenter, der er involveret i valgprocessen.

 

Valgsystemet er bygget op omkring de grundlæggende demokratiske principper, som vi kender fra fx Folketingsvalget. Det betyder bl.a. at valgtilforordnede har adgang til at kontrollere, at alle dele af valgprocessen foregår i overensstemmelse med valgreglerne. Krypteringsteknologierne gør det muligt at stemme hemmeligt samt bevare anonymiteten under resultatopgørelsen, samtidig med at systemet fører bevis for, at det kun er gyldige stemmer, der indgår i valgresultatet.

 

Kort sagt, et valg i fuld overensstemmelse med de forventninger, alle har til en demokratisk valghandling uanset om det er et valg i den lille forening eller et valg til Folketinget.

Systemintegritet i Assembly Voting X 

Systemet indeholder en række funktioner til at udføre individuelle- og universelle verifikationer af aktiviteter under valghandlingen. Bl.a.:

Stemme afgivet i valgsystem som ønsket

Individuel verifikation: Systemet indeholder en mekanisme (ballot opener APP), der kan bevise, at den digitale stemme er korrekt registreret i det kryptogram, der indeholder stemmen.

Stemme registreret i valgsystem som afgivet

Individuel verifikation:

En valgtavle bygget på blockchain-inspireret teknologi logger uden undtagelse alle valgaktiviteter i systemet. Den stemmeberettigede kan via upload af stemmekvittering i valgtavlen kontrollere, at stemmen er korrekt registreret og dermed ikke er blevet redigeret eller fjernet under forløbet i valgprocessen.

Stemme optalt som registreret

Universel verifikation: Stemmeoptællings-processen genererer bevis, der dokumenterer korrektheden ved de opgjorte valgresultater. Dette betyder, at valgets resultater svarer til indholdet af alle de krypterede stemmer, der modtages under valgprocessen på valgtavlen.

Systemsikkerhed i Assembly Voting X

Systemet leverer sikkerhed og anonymitet, gennem design:

Digital signatur

En indbygget ”log ind-procedure” baseret på digital signatur indeholder en verifikationsmekanisme, der sikrer, at alle afgivne stemmer stammer fra stemmeberettigede. Yderligere bidrager den digitale signatur til at sikre, at der ikke kan manipuleres med afgivne stemmer under valgprocessen.

End-to-End kryptering

En krypteringsprotokol sikrer, at det under ingen omstændigheder er muligt at aflæse dele af resultatet før valghandlingen er afsluttet og de valgtilforordnede igangsætter valgafslutningsprocessen med dekryptering af stemmerne.

Mix-net

Gennem Mixing-protokollen brydes enhver forbindelse mellem vælgerens identitet og den afgivne stemme og sikrer derved fuld anonymitet. Mixing-processen afholdes af flere uafhængige parter og skal være korrekt færdiggjort før end det er muligt at påbegynde dekrypteringsprocessen af de registrerede stemmer. 

Valgprocessen

Assembly Voting X er designet omkring en End-to-End proces, der sikrer fuld revisionsmulighed for hvert skridt i valgprocessen. Disse trin er:

Før-valgfasen

Opsætning af valg

Valgadministratorer opsætter valget efter gældende krav i vedtægter og/eller lovgivning. Herunder adgang for valgtilforordnede til at kontrollere processen via Valgkontrol-applikationen

Valgåbningsceremonien

Valgtilforordnede anvender deres valgkontrol-applikation for at udføre valgåbningsceremonien. Hver valgtilforordnet skaber en unik del af en samlet krypteringsnøgle, der opdeles og fordeles ud blandt de øvrige valgtilforordnede. Dermed er det ikke muligt for den enkelte valgtilforordnede at tilgå resultatet under stemmeafgivelsen.

Valgfasen

Stemmeret

Vælgere valideres gennem digitale signaturer. Via avanceret kryptografi er den kodekombination, som vælgeren benytter, unik og ukendt af alle øvrige parter. Kombinationen findes heller ikke i valgsystemet, men skaber tilsammen en kryptografisk værdi, der kan validere stemmeret.

Stemmeafgivelse

Ved godkendt stemmeret, får vælgeren adgang til den digitale stemmeseddel. De afgivne stemmer skal bekræftes og bliver herefter krypteret på vælgeres egen enhed i browseren. Det sikrer vælgerens anonymitet.

Valgtavle

Alle krypterede stemmer, og aktiviteter i valgsystemet i øvrigt, registreres kronologisk på valgets valgtavle. En blockchain-inspireret teknologi, hvor man kun kan ”tilføje” og aldrig slette registrerede aktiviteter. Alle de krypterede stemmer er offentligt tilgængelige på valgtavlen og dermed verificerbare.

Efter-valgfasen

ELECTION COMPLETED

Valgluknings-ceremonien

Før der kan laves et valgresultat, skal et på forhånd fastsat minimumsantal af valgtilforordnede logge på deres valgkontrol-applikation. Valgluknings-processen starter efter afslutning af stemmeafgivelsen, og følgende proces starter: 

Mixing - sikring af anonymitet

Mixing-processen på minimum 2 uafhængige mixere sikrer, at forbindelsen mellem vælgerID og stemme bliver irreversibelt brudt. Det sikrer, at anonymiteten fastholdes i forbindelse med resultat-opgørelsen. 

Dekryptering

Når Mixing-processen er korrekt gennemført, fortsætter processen automatisk via de valgtilforordnede valgkontrol-applikationer med dekryptering af stemmerne. Herunder med bevis for, at de kryptogrammer, der dekrypteres i resultatopgørelsen præcis er de kryptogrammer som vælgerne har registreret på valgsystemets valgtavle.

Stemmeoptælling
De validerede stemmer gøres op efter gældende valgregler og præsenteres for de valgtilforordnede på deres valgkontrol-applikation. Det samlede resultat offentliggøres på valgtavlen ved godkendt resultat efter aftale med valgbestyrelsen. 

Teknologiske nøglekomponenter i Assembly Voting X

◦  Elliptic curve cryptography -- secp256k1 curve

◦  Threshold cryptography based on ElGamal cryptosystem

◦  Schnorr digital signatures

◦  Discrete logarithm zero-knowledge proof

◦  Furukawa mixing proof

◦  SHA256 hash function

Mere information om Assembly Voting X 

Klik på PDF-ikonet for at hente folderen og læse mere om valgsystemet 

Partnerløsning

Til organisationer, der har behov for en sikker, dokumenteret og komplet digital infrastruktur til løsning af valgopgaver for slutkunder i en given industri eller specifikt område. Assembly Voting har et etableret partnerprogram, der tilbyder systemadgang, lokal hosting og relevant oplæring. 

Cases

Københavns Kommune

Ældrerådet i Københavns Kommune afholder hvert fjerde år ældrerådsvalg, hvor københavnere over 60 år har mulighed for at stemme digitalt via Assembly Voting X. Fra valgperiodens start har samtlige vælgere således mulighed for at afgive deres stemme ved brug af NemID, mens de vælgere, der ønsker at stemme per brev stadig har mulighed for det. 

Med mere end 90.000 stemmeberettigede borgere er valget Danmarks største digitale valghandling i kommunerne.

Kirkeministeriet

Bispevalget i Helsingør Stift blev senest gennemført som et elektronisk valg med Assembly Voting X. Systemet, der er bygget op som en digital version af det fysiske valglokale, har således været rammen omkring kampen om et af de højeste embeder inden for folkekirken.

Udvalgte valgtilforordnede indledte valghandlingen med at godkende valgets opsætning samt uddele krypteringsnøgler via en valgkontrol-applikation, som sikrer at ingen har adgang til resultaterne førend valgets afslutning, hvor valgresultatet først her bliver dekrypteret. Sikkerheden og muligheden for at udøve kontrol med alle dele af valghandlingen er med Assembly Voting X tilsvarende den som vi kender fra folketingsvalg i Danmark.

Besøg

Assembly Voting ApS

Ringager 4C, 1. th

DK-2605 Brøndby

Kontakt

Mail: info@aion.dk

Tlf: +45 2616 9638

Følg