Den digitale revolution af beboerdemokratiet


”Plejer” har gennem mange år været den dominerende måde at afholde formelle møder og valghandlinger på i den almene boligsektor. I den selv samme periode er beboernes deltagelse faldet betragteligt. Det gælder både i forhold til antallet af beboerforslag, fremmøde ved afdelingsmøder og beboere der ønsker at stille op som bestyrelsesmedlemmer i lokale afdelinger.

I samarbejde med en række boligforeninger har Assembly Voting gennemført de første forsøg med digitale afdelingsmøder. Erfaringerne viser, at der ligger et stort potentiale i at udfordre ”plejer” med løsninger, der udvider mulighederne for at deltage i beboerdemokratiet. Faktisk mange dobles både antallet af beboerforslag og valgdeltagelse, når man supplerer det fysiske afdelingsmøde med digitale løsninger til afholdelse af møde og stemmeafgivelse.

I dette efterår gennemføres yderligere en række forsøg med digitale afdelingsmøder med udgangspunkt i en dispensation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der har lovgivningen om valg i den almene sektor under sit ressort.

Interessen fra boligforeningerne er generelt stor, og mange ønsker at komme i gang på området. Der er en stor erkendelse af, at et levende beboerdemokrati kræver nytænkning, hvor man med respekt for de grundlæggende demokratiske spilleregler, får udviklet nye måder at engagere beboerne i beboerdemokratiet.

Assembly Voting er i de kommende måneder på tur rundt i landet med præsentationer og demonstrationer af de mange erfaringer, der allerede er indhentet i arbejdet på at revitalisere det danske beboerdemokrati.

1 visning